תשובות לחטיפים.

נתונים הפסוקים אליהם רומזים האיורים.

בראשית

 

1. "ויַֹּאמֶר אֱקִים יהְִי אוֹר ויַהְִי אוֹר" [א', ג'].  2. "והְָאָרֶץ הָיתְָה תֹהוּ ובָֹהוּ וחְשֶׁ עַל פְּניֵ תְהוֹם..." [א', ב'].  3. "ונְהָָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגּןָ וּמִשָּׁם יפִָּרֵד והְָיהָ לְאַרבְָּעָה רָאשִׁים" [ב', י'].
4. "...כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱקִים לַעֲשׂוֹת" [ב', ג'].  5. "בְּזעֵַת אַפֶּי תֹּאכַל לֶחֶם..." [ג', י''ט].  6. "ויַּפֵַּל ה' אֱקִים תַּרְדֵּמָה עַל הָאָדָם ויַּיִשָׁן ויַּקִַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו..." [ב', כ''א].

 

 

נח

 

1. "ויַּוֹלֶד נֹחַ שְׁלשָׁה בָניִם אֶת שֵׁם אֶת חָם ואְֶת יפֶָת" [ו', י']. 2. "ואֲַניִ הִננְיִ מֵבִיא אֶת הַמַּבּוּל מַיםִ עַל הָאָרֶץ לְשַׁחֵת כָּל בָּשָׂר אֲשֶׁר בּוֹ רוּחַ חַיּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמָיםִ כֹּל אֲשֶׁר בָּאָרֶץ יגִוְעָ" [ו', י"ז].
3. "עֲשֵׂה לְ תֵּבַת עֲצֵי גֹפֶר... וכְָפַרְתָּ אֹתָהּ מִבַּיתִ וּמִחוּץ... שְׁלשׁ מֵאוֹת אַמָּה אֹרֶ הַתֵּבָה חֲמִשִּׁים אַמָּה רָחְבָּהּ וּשְׁלשִׁים אַמָּה קוֹמָתָהּ. צֹהַר תַּעֲשֶׂה לַתֵּבָה ואְֶל אַמָּה תְּכַלֶּנּהָ מִלְמַעְלָה וּפֶתַח הַתֵּבָה בְּצִדּהָּ..." [ו', י"ד-ט"ז]. 4. "שְׁניַםִ שְׁניַםִ בָּאוּ אֶל נֹחַ אֶל הַתֵּבָה זכָָר וּנקְֵבָה כַּאֲשֶׁר צִוּהָ אֱקִים אֶת נֹחַ" [ז', ט']. 5. "והְַמַּיםִ גּבְָרוּ מְאֹד מְאֹד עַל הָאָרֶץ ויַכְסֻּוּ כָּל הֶהָרִים הַגּבְֹהִים אֲשֶׁר תַּחַת כָּל הַשָּׁמָיםִ" [ז', י"ט]. 6. "ותַָּנחַ הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרֵי אֲרָרָט" [ח', ד'].

 

 

לך לך

 

1. "ויַּקִַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ ואְֶת לוֹט בֶּן אָחִיו ואְֶת כָּל רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכָשׁוּ ואְֶת הַנּפֶֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן ויַּצְֵאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנעַַן ויַּבָֹאוּ אַרְצָה כְּנעַָן" [י"ב, ה']. 2. "ויַּרֵָא ה' אֶל אַבְרָם ויַֹּאמֶר לְזרְַעֲ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת ויַּבִֶן שָׁם מִזבְֵּחַ לַה' הַנּרְִאֶה אֵלָיו" [י"ב, ז']. 3. "ויַהְִי רָעָב בָּאָרֶץ ויַּרֵֶד אַבְרָם מִצְרַימְָה לָגוּר שָׁם כִּי כָבֵד הָרָעָב בָּאָרֶץ" [י"ב, י']. 4. "ויַהְִי כְּבוֹא אַבְרָם מִצְרָימְָה ויַּרְִאוּ הַמִּצְרִים אֶת הָאִשָּׁה כִּי יפָָה הִוא מְאֹד" [י"ב, י"ד]. 5. "ויַנְגַּעַ ה' אֶת פַּרְעֹה נגְעִָים גּדְֹלִים ואְֶת בֵּיתוֹ עַל דּבְַר שָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם" [י"ב, י"ז]. 6. "ויַֹּאמֶר אַבְרָם אֶל לוֹט אַל נאָ תְהִי מְרִיבָה בֵּיניִ וּבֵינֶ וּבֵין רֹעַי וּבֵין רֹעֶי כִּי אֲנשִָׁים אַחִים אֲנחְָנוּ. הֲא כָל הָאָרֶץ לְפָניֶ הִפָּרֶד נאָ מֵעָלָי אִם הַשְּׂמֹאל ואְֵימִנהָ ואְִם הַיּמִָין ואְַשְׂמְאִילָה" [י"ג, ח'-ט'].

 

 

וירא

 

1. "יקַֻּח נאָ מְעַט מַיםִ ורְַחֲצוּ רַגלְֵיכֶם והְִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ. ואְֶקְחָה פַת לֶחֶם וסְַעֲדוּ לִבְּכֶם אַחַר תַּעֲבֹרוּ כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם עַל עַבְדְּכֶם..." [י"ח, ד'-ה']. 2. "ותִַּצְחַק שָׂרָה בְּקִרבְָּהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְתִי הָיתְָה לִּי עֶדְנהָ ואַדֹניִ זקֵָן" [י"ח, י"ב]. 3. "חָלִלָה לְּ מֵעֲשׂת כַּדּבָָר הַזּהֶ לְהָמִית צַדִּיק עִם רָשָׁע והְָיהָ כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּ הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ א יעֲַשֶׂה מִשְׁפָּט?!" [י"ח, כ"ה]. 4. "ויַּפְִצַר בָּם מְאֹד ויַּסָֻרוּ אֵלָיו ויַּבָֹאוּ אֶל בֵּיתוֹ ויַּעַַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה וּמַצּוֹת אָפָה ויַֹּאכֵלוּ" [י"ט, ג']. 5. "ויַּשְִׁלְחוּ הָאֲנשִָׁים אֶת ידָָם ויַּבִָיאוּ אֶת לוֹט אֲלֵיהֶם הַבָּיתְָה ואְֶת הַדֶּלֶת סָגרָוּ. ואְֶת הָאֲנשִָׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיתִ הִכּוּ בַּסַּנוְרִֵים מִקָּטֹן ועְַד גּדָוֹל ויַּלְִאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח" [י"ט, י'-י"א]. 6. "ויַּתְִמַהְמָהּ ויַּחֲַזיִקוּ הָאֲנשִָׁים בְּידָוֹ וּבְידַ אִשְׁתּוֹ וּבְידַ שְׁתֵּי בְנֹתָיו בְּחֶמְלַת ה' עָלָיו ויַֹּצִאֻהוּ ויַּנַּחִֻהוּ מִחוּץ לָעִיר" [י"ט, ט"ז]. 

 

 

חיי שרה

 

1. "ותַָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיתַ אַרבְַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנעַָן ויַּבָֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה ולְִבְכֹּתָהּ" [כ"ג, ב']. 2. "ויְתִֶּן לִי אֶת מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֲשֶׁר לוֹ אֲשֶׁר בִּקְצֵה שָׂדֵהוּ בְּכֶסֶף מָלֵא יתְִּננֶּהָ לִּי בְּתוֹכֲכֶם לַאֲחֻזּתַ קָבֶר" [כ"ג, ט']. 3. "ה' אֱקֵי הַשָּׁמַיםִ אֲשֶׁר לְקָחַניִ מִבֵּית אָבִי וּמֵאֶרֶץ מוֹלַדְתִּי ואֲַשֶׁר דּבִֶּר לִי ואֲַשֶׁר נשְִׁבַּע לִי לֵאמֹר לְזרְַעֲ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת הוּא ישְִׁלַח מַלְאָכוֹ לְפָניֶ ולְָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְניִ מִשָּׁם" [כ"ד, ז']. 4. "ויַּקִַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גמְַלִּים מִגּמְַלֵּי אֲדֹניָו ויַּלֵֶ וכְָל טוּב אֲדֹניָו בְּידָוֹ ויַּקָָם ויַּלֵֶ אֶל אֲרַם נהֲַרַיםִ אֶל עִיר נחָוֹר" [כ"ד, י']. 5. "ותַֹּאמֶר שְׁתֵה אֲדֹניִ ותְַּמַהֵר ותַֹּרֶד כַּדָּהּ עַל ידָָהּ ותַַּשְׁקֵהוּ. ותְַּכַל לְהַשְׁקֹתוֹ ותַֹּאמֶר גּםַ לִגמְַלֶּי אֶשְׁאָב עַד אִם כִּלּוּ לִשְׁתֹּת" [כ"ד, י"ח-י"ט]. 6. "ויַהְִי כִּרְאֹת אֶת הַנּזֶםֶ ואְֶת הַצְּמִדִים עַל ידְֵי אֲחֹתוֹ וּכְשָׁמְעוֹ אֶת דּבְִרֵי רבְִקָה אֲחֹתוֹ לֵאמֹר כֹּה דבִֶּר אֵלַי הָאִישׁ ויַּבָֹא אֶל הָאִישׁ והְִנּהֵ עֹמֵד עַל הַגּמְַלִּים עַל הָעָיןִ" [כ"ד, ל'].

 

 

תולדות

 

1. "ויַּתְִרֹצֲצוּ הַבָּניִם בְּקִרבְָּהּ ותַֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זּהֶ אָנֹכִי ותֵַּלֶ לִדרְשׁ אֶת ה'" [כ"ה, כ"ב]. 2. "ואְַחֲרֵי כֵן יצָָא אָחִיו ויְדָוֹ אֹחֶזתֶ בַּעֲקֵב עֵשָׂו ויַּקְִרָא שְׁמוֹ יעֲַקֹב ויְצְִחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנהָ בְּלֶדתֶ אֹתָם" [כ"ה, כ"ו]. 3. "ויַּגִדְּלְוּ הַנּעְָרִים ויַהְִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַידִ אִישׁ שָׂדהֶ ויְעֲַקֹב אִישׁ תָּם ישֵׁב אֹהָלִים" [כ"ה, כ"ז]. 4. "ויַֹּאמֶר יעֲַקֹב הִשָּׁבְעָה לִּי כַּיּוֹם ויַּשִָּׁבַע לוֹ ויַּמְִכֹּר אֶת בְּכֹרתָוֹ לְיעֲַקֹב. ויְעֲַקֹב נתַָן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנזְיִד עֲדָשִׁים ויַֹּאכַל ויַּשְֵׁתְּ ויַּקָָם ויַּלֵַ ויַּבִֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרָה" [כ"ה, ל"ג-ל"ד]. 5. "ויַצְַו אֲבִימֶלֶ אֶת כָּל הָעָם לֵאמֹר הַנֹּגעֵַ בָּאִישׁ הַזּהֶ וּבְאִשְׁתּוֹ מוֹת יוּמָת" [כ"ו, י"א]. 6. "ויַּגִדְּלַ הָאִישׁ ויַּלֵֶ הָלוֹ וגְדָלֵ עַד כִּי גדָלַ מְאֹד" [כ"ו,י"ג].

 

 

ויצא

 

1. "ויַּחֲַם והְִנּהֵ סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה ורְֹאשׁוֹ מַגּיִעַ הַשָּׁמָימְָה והְִנּהֵ מַלְאֲכֵי אֱקִים עֹלִים ויְֹרְדִים בּוֹ" [כ"ח, י"ב]. 2. "והְָיהָ זרְַעֲ כַּעֲפַר הָאָרֶץ וּפָרַצְתָּ ימָָּה וקֵָדמְָה וצְָפֹנהָ ונָגֶבְָּה ונְבְִרְכוּ בְ כָּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדמָָה וּבְזרְַעֶ" [כ"ח, י"ד]. 3. "ויַּשְַׁכֵּם יעֲַקֹב בַּבֹּקֶר ויַּקִַּח אֶת הָאֶבֶן אֲשֶׁר שָׂם מְרַאֲשֹׁתָיו ויַּשֶָׂם אֹתָהּ מַצֵּבָה ויַּצִֹק שֶׁמֶן עַל רֹאשָׁהּ" [כ"ח, י"ח]. 4. "ויַהְִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יעֲַקֹב אֶת רָחֵל בַּת לבָָן
אֲחִי אִמּוֹ ואְֶת צֹאן לבָָן אֲחִי אִמּוֹ ויַּגִּשַׁ יעֲַקֹב ויַּגָלֶ אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר ויַּשְַׁקְ אֶת צֹאן לבָָן אֲחִי אִמּוֹ" [כ"ט, י']. 5. "ויַּאֱֶהַב יעֲַקֹב אֶת רָחֵל ויַֹּאמֶר אֶעֱבָדְ שֶׁבַע שָׁניִם בְּרָחֵל בִּתְּ הַקְּטַנּהָ"
[כ"ט, י"ח]. 6. "ויַּרְַא ה' כִּי שְׂנוּאָה לֵאָה ויַּפְִתַּח אֶת רַחְמָהּ ורְָחֵל עֲקָרָה" [כ"ט, ל"א].

 

 

וישלח

 

1. "ויַּשְִׁלַח יעֲַקֹב מַלְאָכִים לְפָניָו אֶל עֵשָׂו אָחִיו אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדהֵ אֱדוֹם" [ל"ב, ד']. 2. "ויַּיִרָא יעֲַקֹב מְאֹד ויַּצֵֶר לוֹ ויַּחַַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ ואְֶת הַצֹּאן ואְֶת הַבָּקָר והְַגּמְַלִּים לִשְׁניֵ מַחֲנוֹת" [ל"ב, ח']. 3. "ואְָמַרתְָּ לְעַבְדְּ לְיעֲַקֹב מִנחְָה הִוא שְׁלוּחָה לַאדֹניִ לְעֵשָׂו והְִנּהֵ גםַ הוּא אַחֲרֵינוּ" [ל"ב, י"ט]. 4. "ויַּוִּתֵָר יעֲַקֹב לבְַדּוֹ ויַּאֵָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר" [ל"ב, כ"ה]. 5. "ויַּרָָץ עֵשָׂו לִקְרָאתוֹ ויַחְַבְּקֵהוּ ויַּפִֹּל עַל צַוּאָרָו ויַּשִָּׁקֵהוּ ויַּבְִכּוּ" [ל"ג, ד']. 6. "ויְעֲַקֹב נסַָע סֻכֹּתָה ויַּבִֶן לוֹ בָּיתִ וּלְמִקְנהֵוּ עָשָׂה סֻכֹּת עַל כֵּן קָרָא שֵׁם הַמָּקוֹם סֻכּוֹת" [ל"ג, י"ז].

 

 

וישב

 

1. "אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יעֲַקֹב יוֹסֵף בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנהָ הָיהָ רֹעֶה אֶת אֶחָיו בַּצֹּאן והְוּא נעַַר אֶת בְּניֵ בִלְהָה ואְֶת בְּניֵ זלְִפָּה נשְֵׁי אָבִיו ויַּבֵָא יוֹסֵף אֶת דּבִָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם" [ל"ז, ב']. 2. "ויְשְִׂרָאֵל אָהַב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בָּניָו כִּי בֶן זקְֻניִם הוּא לוֹ ועְָשָׂה לוֹ כְּתֹנתֶ פַּסִּים" [ל"ז, ג']. 3. "והְִנּהֵ אֲנחְַנוּ מְאַלְּמִים אֲלמִֻּים בְּתוֹ הַשָּׂדהֶ והְִנּהֵ קָמָה אֲלמָֻּתִי וגְםַ נצִָּבָה והְִנּהֵ תְסבֶֻּינהָ אֲלמֹֻּתֵיכֶם ותִַּשְׁתַּחֲויֶן לַאֲלמָֻּתִי" [ל"ז, ז']. 4. "ויַֹּאמֶר אֶת אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ הַגּיִדהָ נּאָ לִי אֵיפֹה הֵם רֹעִים" [ל"ז, ט"ז]. 5. "ויַהְִי כַּאֲשֶׁר בָּא יוֹסֵף אֶל אֶחָיו ויַּפְַשִׁיטוּ אֶת יוֹסֵף אֶת כּתָֻּנתְּוֹ אֶת כְּתֹנתֶ הַפַּסִּים אֲשֶׁר עָלָיו. ויַּקִָּחֻהוּ ויַּשְַׁלִכוּ אֹתוֹ הַבֹּרָה והְַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיםִ" [ל"ז, כ"ג-כ"'ד]. 6. "ויַּכִַּירָהּ ויַֹּאמֶר כְּתֹנתֶ בְּניִ חַיּהָ רָעָה אֲכָלתְָהוּ טָרֹף טֹרַף יוֹסֵף" [ל"ז, ל"ג].

 

 

מקץ

 

1. "ותַֹּאכַלְנהָ הַפָּרוֹת רָעוֹת הַמַּרְאֶה ודְַקֹּת הַבָּשָׂר אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת יפְֹת הַמַּרְאֶה והְַבְּרִיאֹת ויַּיִקַץ פַּרְעֹה" [מ"א, ד']. 2. "ויַהְִי בַבֹּקֶר ותִַּפָּעֶם רוּחוֹ [של פרעה] ויַּשְִׁלַח ויַּקְִרָא אֶת כָּל חַרְטֻמֵּי
מִצְרַיםִ ואְֶת כָּל חֲכָמֶיהָ ויַסְַפֵּר פַּרְעֹה לָהֶם אֶת חֲמוֹ ואְֵין פּוֹתֵר אוֹתָם לְפַרְעֹה" [מ"א, ח']. 3. "ויַּשְִׁלַח פַּרְעֹה ויַּקְִרָא אֶת יוֹסֵף ויַרְִיצהֻוּ מִן הַבּוֹר ויַגְלַַּח ויַחְַלֵּף שִׂמְתָיו ויַּבָֹא אֶל פַּרְעֹה" [מ"א, י"ד].
4. "שֶׁבַע פָּרֹת הַטֹּבֹת שֶׁבַע שָׁניִם הֵנּהָ ושְֶׁבַע הַשִּׁבֳּלִים הַטֹּבֹת שֶׁבַע שָׁניִם הֵנּהָ חֲלוֹם אֶחָד הוּא" [מ"א, כ"ו]. 5. "ויְקְִבְּצוּ אֶת כָּל אֹכֶל הַשָּׁניִם הַטֹּבוֹת הַבָּאֹת הָאֵלֶּה ויְצְִבְּרוּ בָר תַּחַת ידַ פַּרְעֹה אֹכֶל בֶּעָרִים ושְָׁמָרוּ" [מ"א, ל"ה]. 6. "ויַּסַָר פַּרְעֹה אֶת טַבַּעְתּוֹ מֵעַל ידָוֹ ויַּתִֵּן אֹתָהּ עַל ידַ יוֹסֵף ויַּלַבְֵּשׁ אֹתוֹ בִּגדְֵי שֵׁשׁ ויַּשֶָׂם רבְִד הַזּהָָב עַל צַוּאָרוֹ" [מ"א, מ"ב]. 

 

 

ויגש

 

1. "ועְַתָּה כְּבֹאִי אֶל עַבְדְּ אָבִי והְַנּעַַר אֵיננֶּוּ אִתָּנוּ ונְפְַשׁוֹ קְשׁוּרָה בְנפְַשׁוֹ" [מ"ד, ל']. 2. "וְא יכָֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנּצִָּבִים עָלָיו ויַּקְִרָא הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי וְא עָמַד אִישׁ אִתּוֹ בְּהִתְודַַּע יוֹסֵף אֶל אֶחָיו" [מ"ה, א']. 3. "ויַּתִֵּן אֶת קֹלוֹ בִּבְכִי ויַּשְִׁמְעוּ מִצְרַיםִ ויַּשְִׁמַע בֵּית פַּרְעֹה" [מ"ה, ב']. 4. "ויַּשְִׁלָחֵניִ אֱקִים לִפְניֵכֶם לָשׂוּם לָכֶם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ וּלְהַחֲיוֹת לָכֶם לִפְלֵיטָה גּדְֹלָה" [מ"ה, ז'].
5. "ויַנְשֵַּׁק לְכָל אֶחָיו ויַּבְֵ עֲלֵהֶם ואְַחֲרֵי כֵן דּבְִּרוּ אֶחָיו אִתּוֹ" [מ"ה, ט"ו]. 6. "ואְַתָּה צוֻּיֵתָה זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ לָכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיםִ עֲגלָוֹת לְטַפְּכֶם ולְִנשְֵׁיכֶם וּנשְָׂאתֶם אֶת אֲבִיכֶם וּבָאתֶם" [מ"ה, י"ט].

 

 

שמות

 

1. "ויַּקָָם מֶלֶ חָדָשׁ עַל מִצְרָיםִ אֲשֶׁר א ידַָע אֶת יוֹסֵף" [א', ח']. 2. "וכְַאֲשֶׁר יעְַנּוּ אֹתוֹ כֵּן ירִבְֶּה וכְֵן יפְִרֹץ ויַּקָֻצוּ מִפְּניֵ בְּניֵ ישְִׂרָאֵל" [א', י"ב]. 3. "ויַֹּאמֶר בְּילֶַּדכְֶן אֶת הָעִבְרִיּוֹת וּרְאִיתֶן עַל הָאָבְניָםִ אִם בֵּן הוּא והֲַמִתֶּן אֹתוֹ ואְִם בַּת הִוא וחָָיהָ" [א', ט"ז]. 4. "ויַהְִי כִּי ירְָאוּ הַמְילְַּדֹת אֶת הָאֱקִים ויַּעַַשׂ לָהֶם בָּתִּים" [א', כ"א]. 5. "ותַַּהַר הָאִשָּׁה ותֵַּלֶד בֵּן ותֵַּרֶא אֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא ותִַּצְפְּנהֵוּ שְׁלשָׁה ירְָחִים" [ב', ב']. 6."ותֵַּרֶד בַּת פַּרְעֹה לרְִחֹץ עַל הַיאְֹר ונְעֲַרֹתֶיהָ הֹלְכֹת עַל ידַ הַיאְֹר ותֵַּרֶא אֶת הַתֵּבָה בְּתוֹ הַסּוּף ותִַּשְׁלַח אֶת אֲמָתָהּ ותִַּקָּחֶהָ" [ב', ה'].

 

 

וארא

 

1. "ויַדְבֵַּר משֶׁה כֵּן אֶל בְּניֵ ישְִׂרָאֵל וְא שָׁמְעוּ אֶל משֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדהָ קָשָׁה" [ו', ט']. 2. "ויַּקִַּח עַמְרָם אֶת יוֹכֶבֶד דֹּדתָוֹ לוֹ לְאִשָּׁה ותֵַּלֶד לוֹ אֶת אַהֲרֹן ואְֶת משֶׁה וּשְׁניֵ חַיּיֵ עַמְרָם
שֶׁבַע וּשְׁלשִׁים וּמְאַת שָׁנהָ" [ו', כ']. 3. "ויַֹּאמֶר משֶׁה לִפְניֵ ה' הֵן אֲניִ עֲרַל שְׂפָתַיםִ ואְֵי ישְִׁמַע אֵלַי פַּרְעֹה" [ו', ל']. 4. "ואֲַניִ אַקְשֶׁה אֶת לבֵ פַּרְעֹה והְִרבְֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי ואְֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיםִ"
[ז', ג']. 5. "ויַּשְַׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ ויַּהְִיוּ לתְַנּיִנםִ ויַּבְִלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם" [ז', י"ב]. 6. "והְַדּגָהָ אֲשֶׁר בַּיאְֹר תָּמוּת וּבָאַשׁ הַיאְֹר ונְלְִאוּ מִצְרַיםִ לִשְׁתּוֹת מַיםִ מִן הַיאְֹר" [ז', י"ח].

 

 

בא

 

1. "וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזנְיֵ בִנְ וּבֶן בִּנְ אֵת אֲשֶׁר הִתְעַלַּלְתִּי בְּמִצְרַיםִ..." [י', ב']. 2. "...בִּנעְָרֵינוּ וּבִזקְֵניֵנוּ נלֵֵ בְּבָניֵנוּ וּבִבְנוֹתֵנוּ בְּצֹאננֵוּ וּבִבְקָרֵנוּ נלֵֵ..." [י', ט'].
3. "ויַּעַַל הָאַרבְֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיםִ..." [י, י"ד]. 4. "א רָאוּ אִישׁ אֶת אָחִיו... וּלְכָל בְּניֵ ישְִׂרָאֵל הָיהָ אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָם" [י', כ"ג]. 5. "ויַֹּאמֶר משֶׁה כֵּן דּבִַּרתְָּ א אֹסִף עוֹד רְאוֹת פָּניֶ" [י', כ"ט].
6. "...ויְשְִׁאֲלוּ אִישׁ מֵאֵת רֵעֵהוּ ואְִשָּׁה מֵאֵת רְעוּתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זהָָב" [י"א, ב'].

 

 

בשלח

 

1. "ויַּקִַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ כִּי הַשְׁבֵּעַ הִשְׁבִּיעַ אֶת בְּניֵ ישְִׂרָאֵל לֵאמֹר פָּקֹד יפְִקֹד אֱקִים אֶתְכֶם והְַעֲלִיתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזּהֶ אִתְּכֶם" [י"ג, י"ט]. 2. "א ימִָישׁ עַמּוּד הֶעָנןָ יוֹמָם ועְַמּוּד הָאֵשׁ לָילְָה לִפְניֵ הָעָם" [י"ג, כ"ב]. 3. "ויַּגֻּדַ לְמֶלֶ מִצְרַיםִ כִּי בָרַח הָעָם ויַּהֵָפֵ לבְַב פַּרְעֹה ועֲַבָדָיו אֶל הָעָם ויַֹּאמְרוּ מַה זֹּאת עָשִׂינוּ כִּי שִׁלַּחְנוּ אֶת ישְִׂרָאֵל מֵעָבְדנֵוּ" [י"ד, ה']. 4. "ה' ילִָּחֵם לָכֶם ואְַתֶּם תַּחֲרִשׁוּן" [י"ד, י"ד]. 5. "ויַּבָֹאוּ בְניֵ ישְִׂרָאֵל בְּתוֹ הַיּםָ בַּיּבַָּשָׁה והְַמַּיםִ לָהֶם חוֹמָה מִימִינםָ וּמִשְּׂמֹאלָם" [י"ד, כ"ב]. 6. "ויַּטֵ מֹשֶׁה אֶת ידָוֹ עַל הַיּםָ ויַּשָָׁב הַיּםָ לִפְנוֹת בֹּקֶר לְאֵיתָנוֹ וּמִצְרַיםִ נסִָים לִקְרָאתוֹ ויַנְעֵַר ה' אֶת מִצְרַיםִ בְּתוֹ הַיּםָ" [י"ד, כ"ז].

 

 

יתרו

 

1. "ויַּבָֹא יתְִרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה וּבָניָו ואְִשְׁתּוֹ אֶל מֹשֶׁה אֶל הַמִּדבְָּר אֲשֶׁר הוּא חֹנהֶ שָׁם הַר הָאֱקִים" [י"ח, ה']. 2. "ויַּחִַדְּ יתְִרוֹ עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְישְִׂרָאֵל אֲשֶׁר הִצִּילוֹ מִיּדַ מִצְרָיםִ" [י"ח, ט'].
3. "ויַהְִי מִמָּחֳרָת ויַּשֵֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹּט אֶת הָעָם ויַּעֲַמֹד הָעָם עַל מֹשֶׁה מִן הַבֹּקֶר עַד הָעָרבֶ" [י"ח, י"ג]. 4. "ואְַתָּה תֶחֱזהֶ מִכָּל הָעָם אַנשְֵׁי חַילִ ירְִאֵי אֱקִים אַנשְֵׁי אֱמֶת שֹׂנאְֵי בָצַע ושְַׂמְתָּ עֲלֵהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים ושְָׂרֵי עֲשָׂרֹת" [י"ח, כ"א]. 5. "ויַשְַׁלַּח מֹשֶׁה אֶת חֹתְנוֹ ויַּלֵֶ לוֹ אֶל אַרְצוֹ" [י"ח, כ"ז]. 6. "אַתֶּם רְאִיתֶם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְמִצְרָיםִ ואֶָשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנפְֵי נשְָׁרִים ואָָבִא אֶתְכֶם אֵלָי" [י"ט, ד'].

 

 

משפטים

 

1. "ואְִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹניִ אֶת אִשְׁתִּי ואְֶת בָּניָ א אֵצֵא חָפְשִׁי" [כ"א, ה']. 2. "וּמְקַלֵּל אָבִיו ואְִמּוֹ מוֹת יוּמָת" [כ"א, י"ז]. 3. "עַיןִ תַּחַת עַיןִ שֵׁן תַּחַת שֵׁן ידָ תַּחַת ידָ רֶגלֶ תַּחַת רָגלֶ" [כ"א, כ"ד]. 4. "וכְִי יגִּחַ שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה ומֵָת סָקוֹל יסִָּקֵל הַשּׁוֹר וְא יאֵָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וּבַעַל הַשּׁוֹר נקִָי" [כ"א, כ"ח]. 5. "וכְִי יפְִתַּח אִישׁ בּוֹר אוֹ כִּי יכְִרֶה אִישׁ בֹּר וְא יכְַסֶּנּוּ ונְפַָל שָׁמָּה שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר" [כ"א, ל"ג]. 6. "אִם בַּמַּחְתֶּרֶת ימִָּצֵא הַגּנַּבָ והְֻכָּה ומֵָת אֵין לוֹ דּמִָים" [כ"ב, א'].

 

 

תרומה

 

1. "וּתְכֵלתֶ ואְַרְגּמָָן ותְוֹלַעַת שָׁניִ ושְֵׁשׁ ועְִזּיִם" [כ"ה, ד']. 2. "ועְָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ ושְָׁכַנתְִּי בְּתוֹכָם" [כ"ה, ח']. 3. "ועְָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים אַמָּתַיםִ וחֵָצִי אָרכְּוֹ ואְַמָּה וחֵָצִי רחְָבּוֹ ואְַמָּה וחֵָצִי קֹמָתוֹ" [כ"ה, י'].
4. "בְּטַבְּעֹת הָאָרֹן יהְִיוּ הַבַּדִּים א יסָֻרוּ מִמֶּנּוּ" [כ"ה, ט"ו]. 5. "ועְָשִׂיתָ שֻׁלחְָן עֲצֵי שִׁטִּים אַמָּתַיםִ אָרכְּוֹ ואְַמָּה רחְָבּוֹ ואְַמָּה וחֵָצִי קֹמָתוֹ" [כ"ה, כ"ג]. 6. "ונְתַָתָּ עַל הַשֻּׁלחְָן לחֶֶם פָּניִם לפְָניַ תָּמִיד" [כ"ה, ל'].

 

 

תצוה

 

1. ואְַתָּה, תְּדבֵַּר אֶל כָּל חַכְמֵי לבֵ, אֲשֶׁר מִלֵּאתִיו, רוּחַ חָכְמָה; ועְָשׂוּ אֶת בִּגדְֵי אַהֲרֹן, לְקַדְּשׁוֹ לְכַהֲנוֹ לִי. [כ"ח, ג']. 2. "ושְַׂמְתָּ אֶת שְׁתֵּי הָאֲבָניִם עַל כִּתְפֹת הָאֵפֹד אַבְניֵ זכִָּרֹן לבְִניֵ ישְִׂרָאֵל ונְשָָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹתָם לִפְניֵ ה' עַל שְׁתֵּי כְתֵפָיו לְזכִָּרֹן" [כ"ח, י"ב]. 3. "רבָוּעַ יהְִיהֶ כָּפוּל זרֶתֶ אָרְכּוֹ וזְרֶתֶ רָחְבּוֹ" [כ"ח, ט"ז]. 4. "ועְָשִׂיתָ אֶת מְעִיל הָאֵפוֹד כְּלִיל תְּכֵלתֶ" [כ"ח, ל"א]. 5. "והְָיהָ עַל מֵצַח אַהֲרֹן ונְשָָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲ וֹן הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יקְַדִּישׁוּ בְּניֵ ישְִׂרָאֵל לְכָל מַתְּנֹת קָדְשֵׁיהֶם והְָיהָ עַל מִצְחוֹ תָּמִיד לרְָצוֹן לָהֶם לִפְניֵ ה'" [כ"ח, ל"ח]. 6. "ולְבְִניֵ אַהֲרֹן תַּעֲשֶׂה כתֳֻּנֹת ועְָשִׂיתָ לָהֶם אַבְנטִֵים וּמִגבְָּעוֹת תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְכָבוֹד וּלתְִפְאָרתֶ. והְִלבְַּשְׁתָּ אֹתָם אֶת אַהֲרֹן אָחִי ואְֶת בָּניָו אִתּוֹ וּמָשַׁחְתָּ אֹתָם וּמִלֵּאתָ אֶת ידָָם וקְִדַּשְׁתָּ אֹתָם וכְִהֲנוּ לִי. ועֲַשֵׂה לָהֶם מִכְנסְֵי בָד לְכַסּוֹת בְּשַׂר עֶרְוהָ מִמָּתְניַםִ ועְַד ירְֵכַיםִ יהְִיוּ" [כ"ח, מ'-מ"ב].

 

 

כי תשא

 

1. "הֶעָשִׁיר א ירַבְֶּה והְַדּלַ א ימְַעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לתֵָת אֶת תְּרוּמַת ה' לְכַפֵּר עַל נפְַשֹׁתֵיכֶם" [ל', ט"ו]. 2. "ועְָשִׂיתָ כִּיּוֹר נחְשֶׁת וכְַנּוֹ נחְשֶׁת לרְָחְצָה ונְתַָתָּ אֹתוֹ בֵּין אֹהֶל מוֹעֵד וּבֵין הַמִּזבְֵּחַ ונְתַָתָּ שָׁמָּה מָיםִ" [ל', י"ח]. 3. "ואְַתָּה קַח לְ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר דּרְוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת וקְִנּמְָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיםִ וּקְנהֵ בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיםִ" [ל', כ"ג]. 4. "רְאֵה קָרָאתִי בְשֵׁם בְּצַלְאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר לְמַטֵּה יהְוּדהָ" [ל"א, ב']. 5. "ושְָׁמְרוּ בְניֵ ישְִׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם" [ל"א, ט"ז]. 6. "ויַּקִַּח מִיּדָָם ויַּצַָר אֹתוֹ בַּחֶרֶט ויַּעֲַשֵׂהוּ עֵגלֶ מַסֵּכָה ויַֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱהֶי ישְִׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיםִ" [ל"ב, ד'].

 

 

ויקהל

 

1. "א תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת" [ל"ה, ג']. 2. "וכְָל חֲכַם לבֵ בָּכֶם יבָֹאוּ ויְעֲַשׂוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוּהָ ה'" [ל"ה, י']. 3. "ויַּבָֹאוּ הָאֲנשִָׁים עַל הַנּשִָׁים כֹּל נדְִיב לבֵ הֵבִיאוּ חָח ונָזֶםֶ וטְַבַּעַת וכְוּמָז כָּל כְּלִי זהָָב וכְָל אִישׁ אֲשֶׁר הֵניִף תְּנוּפַת זהָָב לַה'" [ל"ה, כ"ב]. 4. ויַצְַו מֹשֶׁה ויַּעֲַבִירוּ קוֹל בַּמַּחֲנהֶ לֵאמֹר אִישׁ ואְִשָּׁה אַל יעֲַשׂוּ עוֹד מְלָאכָה לתְִרוּמַת הַקֹּדֶשׁ ויַּכִָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא" [ל"ו, ו'].
5. "ויַחְַבֵּר אֶת חֲמֵשׁ הַירְִיעֹת לבְָד ואְֶת שֵׁשׁ הַירְִיעֹת לבְָד" [ל"ו, ט"ז]. 6. "ויַּעַַשׂ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים" [ל"ו, כ']. 7. "וּלְירְַכְּתֵי הַמִּשְׁכָּן ימָָּה עָשָׂה שִׁשָּׁה קְרָשִׁים" [ל"ו, כ"ז].

 

 

פקודי

 

1. "כָּל הַזּהָָב הֶעָשׂוּי לַמְּלָאכָה בְּכֹל מְלֶאכֶת הַקֹּדֶשׁ ויַהְִי זהְַב הַתְּנוּפָה תֵּשַׁע ועְֶשְׂרִים כִּכָּר וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלשִׁים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ" [ל"ח, כ"ד]. 2. "בֶּקַע לַגּלְֻגֹּלתֶ מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ לְכֹל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנהָ ומַָעְלָה לְשֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלשֶׁת אֲלָפִים וחֲַמֵשׁ מֵאוֹת וחֲַמִשִּׁים" [ל"ח, כ"ו]. 3. "ויַרְַקְּעוּ אֶת פַּחֵי הַזּהָָב וקְִצֵּץ פְּתִילִם לַעֲשׂוֹת בְּתוֹ הַתְּכֵלתֶ וּבְתוֹ הָאַרְגּמָָן וּבְתוֹ תּוֹלַעַת הַשָּׁניִ וּבְתוֹ הַשֵּׁשׁ מַעֲשֵׂה חשֵׁב" [ל"ט, ג']. 4. "והְָאֲבָניִם עַל שְׁמֹת בְּניֵ ישְִׂרָאֵל הֵנּהָ שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עַל שְׁמֹתָם פִּתּוּחֵי חֹתָם אִישׁ עַל שְׁמוֹ לִשְׁניֵם עָשָׂר שָׁבֶט" [ל"ט, י"ד]. 5. "ואְֵת הַמִּצְנפֶֶת שֵׁשׁ ואְֶת פַּאֲרֵי הַמִּגבְָּעֹת שֵׁשׁ ואְֶת מִכְנסְֵי הַבָּד שֵׁשׁ מָשְׁזרָ" [ל"ט, כ"ח]. 6. "ויַּבִָיאוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן אֶל משֶׁה אֶת הָאֹהֶל ואְֶת כָּל כֵּלָיו קְרָסָיו קְרָשָׁיו בְּרִיחָיו ועְַמֻּדָיו ואֲַדנָיָו"
[ל"ט, ל"ג].

 

 

ויקרא

 

1. "וסְָמַ ידָוֹ עַל רֹאשׁ הָעֹלָה ונְרְִצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו" [א', ד']. 2. "ואְִם מִן הָעוֹף עֹלָה קָרבְָּנוֹ לַה' והְִקְרִיב מִן הַתֹּרִים אוֹ מִן בְּניֵ הַיּוֹנהָ אֶת קָרבְָּנוֹ" [א', י"ד]. 3. "ואְִם מִנחְָה עַל הַמַּחֲבַת קָרבְָּנֶ
סֹלתֶ בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן מַצָּה תִהְיהֶ" [ב', ה']. 4. "כָּל הַמִּנחְָה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַה' א תֵעָשֶׂה חָמֵץ כִּי כָל שְׂאֹר וכְָל דּבְַשׁ א תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַה'" [ב', י"א]. 5. "ואְִם עֵז קָרבְָּנוֹ והְִקְרִיבוֹ לִפְניֵ ה'"
[ג', י"ב]. 6. "וטְָבַל הַכֹּהֵן אֶת אֶצְבָּעוֹ בַּדָּם והְִזּהָ מִן הַדָּם שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְניֵ ה' אֶת פְּניֵ פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ" [ד', ו'].

 

 

צו

 

1. "וּפָשַׁט אֶת בְּגדָָיו ולְבַָשׁ בְּגדִָים אֲחֵרִים והְוֹצִיא אֶת הַדֶּשֶׁן אֶל מִחוּץ למַַּחֲנהֶ אֶל מָקוֹם טָהוֹר" [ו', ד']. 2. "זהֶ קָרבְַּן אַהֲרֹן וּבָניָו אֲשֶׁר יקְַרִיבוּ להַ' בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ עֲשִׂירתִ הָאֵפָה סֹלתֶ מִנחְָה תָּמִיד מַחֲצִיתָהּ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתָהּ בָּעָרבֶ" [ו', י"ג]. 3. "כֹּל אֲשֶׁר יגִּעַ בִּבְשָׂרהָּ יקְִדָּשׁ ואֲַשֶׁר יזִּהֶ מִדּמָָהּ עַל הַבֶּגדֶ אֲשֶׁר יזִּהֶ עָלֶיהָ תְּכַבֵּס בְּמָקוֹם קָדשׁ" [ו', כ']. 4. "וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבשַֻּׁל בּוֹ ישִָּׁבֵר ואְִם בִּכְלִי נחְשֶׁת בּשָֻּׁלהָ וּמֹרַק ושְֻׁטַּף בַּמָּיםִ. כָּל זכָָר בַּכֹּהֲניִם יֹאכַל אֹתָהּ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא" [ו', כ"א כ"ב]. 5. "ונְפֶֶשׁ כִּי תִגּעַ בְּכָל טָמֵא בְּטֻמְאַת אָדָם אוֹ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה אוֹ בְּכָל שֶׁקֶץ טָמֵא ואְָכַל מִבְּשַׂר זבֶַח הַשְּׁלמִָים אֲשֶׁר להַ' ונְכְִרתְָה הַנּפֶֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ" [ז', כ"א]. 6. "וכְָל דָּם א תֹאכְלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם לָעוֹף ולְבְַּהֵמָה" [ז', כ"ו].

 

 

שמיני

 

1. "ויַֹּאמֶר אֶל אַהֲרֹן קַח לְ עֵגלֶ בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת ואְַילִ לְעֹלָה תְּמִימִם והְַקְרבֵ לִפְניֵ ה'" [ט', ב']. 2. "ויַּקְַרבִוּ בְּניֵ אַהֲרֹן אֶת הַדָּם אֵלָיו ויַּטְִבֹּל אֶצְבָּעוֹ בַּדָּם ויַּתִֵּן עַל קַרנְוֹת הַמִּזבְֵּחַ ואְֶת הַדָּם יצַָק אֶל יסְוֹד הַמִּזבְֵּחַ" [ט', ט']. 3. "ויַּשִָּׂא אַהֲרֹן אֶת ידָָיו אֶל הָעָם ויַבְָרֲכֵם ויַּרֵֶד מֵעֲשׂת הַחַטָּאת והְָעֹלָה והְַשְּׁלָמִים" [ט', כ"ב]. 4. "ותֵַּצֵא אֵשׁ מִלִּפְניֵ ה' ותַֹּאכַל עַל הַמִּזבְֵּחַ אֶת הָעֹלָה ואְֶת הַחֲלבִָים ויַּרְַא כָּל הָעָם ויַּרָֹנּוּ ויַּפְִּלוּ עַל פְּניֵהֶם" [ט', כד']. 5. "ויַּקְִחוּ בְניֵ אַהֲרֹן נדָבָ ואֲַבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ ויַּתְִּנוּ בָהֵן אֵשׁ ויַּשִָׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרתֶ ויַּקְַרִיבוּ לִפְניֵ ה' אֵשׁ זרָָה אֲשֶׁר א צִוּהָ אֹתָם" [י', א']. 6. "ויַֹּאמֶר משֶׁה אֶל אַהֲרֹן וּלְאֶלְעָזרָ וּלְאִיתָמָר בָּניָו רָאשֵׁיכֶם אַל תִּפְרָעוּ וּבִגדְֵיכֶם א תִפְרֹמוּ וְא תָמֻתוּ ועְַל כָּל הָעֵדהָ יקְִצֹף ואֲַחֵיכֶם כָּל בֵּית ישְִׂרָאֵל יבְִכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף ה'" [י', ו']. 

 

 

תזריע

 

1. "וּבִמְאת ימְֵי טָהֳרהָּ לבְֵן אוֹ לבְַת תָּבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנתָוֹ לְעֹלהָ וּבֶן יוֹנהָ אוֹ תֹר לחְַטָּאת אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶל הַכֹּהֵן" [י"ב, ו']. 3. "ורְָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַנּגֶעַ בְּעוֹר הַבָּשָׂר ושְֵׂעָר בַּנּגֶעַ הָפַ לבָָן וּמַרְאֵה הַנּגֶעַ עָמֹק מֵעוֹר בְּשָׂרוֹ נגֶעַ צָרַעַת הוּא ורְָאָהוּ הַכֹּהֵן וטְִמֵּא אֹתוֹ" [י"ג, ג']. 4. "ואְִם פָּרוֹחַ תִּפְרחַ הַצָּרַעַת בָּעוֹר וכְִסְּתָה הַצָּרַעַת אֵת כָּל עוֹר הַנּגֶעַ מֵרֹאשׁוֹ ועְַד רַגלְָיו לכְָל מַרְאֵה עֵיניֵ הַכֹּהֵן" [י"ג, י"ב]. 5. "וּבָשָׂר כִּי יהְִיהֶ בוֹ בְעֹרוֹ שְׁחִין ונְרִפְָּא" [י"ג, י"ח]. 6. "אוֹ בָשָׂר כִּי יהְִיהֶ בְעֹרוֹ מִכְותַ אֵשׁ והְָיתְָה מִחְיתַ הַמִּכְוהָ בַּהֶרתֶ לבְָנהָ אֲדמְַדּמֶֶת אוֹ לבְָנהָ" [י"ג, כ"ד]. 7. "ואְִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי
יהְִיהֶ בוֹ נגָעַ בְּרֹאשׁ אוֹ בְזקָָן" [י"ג, כ"ט].

 

 

מצורע

 

1. "וצְִוּהָ הַכֹּהֵן ולְָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי צִפֳּרִים חַיּוֹת טְהֹרוֹת ועְֵץ אֶרֶז וּשְׁניִ תוֹלַעַת ואְֵזֹב" [י"ד, ד']. 2. "והְִזּהָ עַל הַמִּטַּהֵר מִן הַצָּרַעַת שֶׁבַע פְּעָמִים וטְִהֲרוֹ ושְִׁלַּח אֶת הַצִּפֹּר הַחַיּהָ עַל פְּניֵ הַשָּׂדהֶ" [י"ד, ז']. 3. "וכְִבֶּס הַמִּטַּהֵר אֶת בְּגדָָיו וגְלִַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ ורְָחַץ בַּמַּיםִ וטְָהֵר ואְַחַר יבָוֹא אֶל הַמַּחֲנהֶ ויְשַָׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ שִׁבְעַת ימִָים" [י"ד, ח']. 4. "ולְָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם ונְתַָן הַכֹּהֵן עַל תְּנוּ אֹזןֶ הַמִּטַּהֵר הַימְָניִת ועְַל בֹּהֶן ידָוֹ הַימְָניִת ועְַל בֹּהֶן רַגלְוֹ הַימְָניִת" [י"ד, י"ד]. 5. "ולְָקַח הַכֹּהֵן אֶת כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם ואְֶת ג הַשָּׁמֶן והְֵניִף אֹתָם הַכֹּהֵן תְּנוּפָה לִפְניֵ ה'" [י"ד, כ"ד]. 6. "וצְִוּהָ הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת הַבַּיתִ בְּטֶרֶם יבָֹא הַכֹּהֵן לרְִאוֹת אֶת הַנּגֶעַ וְא יטְִמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיתִ ואְַחַר כֵּן יבָֹא הַכֹּהֵן לרְִאוֹת אֶת הַבָּיתִ" [י"ד, ל"ו]. 7. "וצְִוּהָ הַכֹּהֵן וחְִלְּצוּ אֶת הָאֲבָניִם אֲשֶׁר בָּהֵן הַנּגָעַ והְִשְׁלִיכוּ אֶתְהֶן אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא" [י"ד, מ'].

 

 

אחרי מות

 

1. "כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו לְאִמּוֹ וּלְאָבִיו ולְבְִנוֹ וּלבְִתּוֹ וּלְאָחִיו" [כ"א, ב']. 2. "והְַכֹּהֵן הַגּדָוֹל מֵאֶחָיו אֲשֶׁר יוּצַק עַל רֹאשׁוֹ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִלֵּא אֶת ידָוֹ לִלבְּשׁ אֶת הַבְּגדִָים אֶת רֹאשׁוֹ א יפְִרָע וּבְגדָָיו א יפְִרֹם" [כ"א, י']. 3. "כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם א יקְִרבָ אִישׁ עִוּרֵ אוֹ פִסֵּחַ אוֹ חָרםֻ אוֹ שָׂרוּעַ. אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר יהְִיהֶ בוֹ שֶׁבֶר רָגלֶ אוֹ שֶׁבֶר ידָ" [כ"א, י"ח-י"ט]. 4. "וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וטְָהֵר ואְַחַר יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים כִּי לַחְמוֹ הוּא" [כ"ב, ז']. 5. "כֹּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם א תַקְרִיבוּ כִּי א לרְָצוֹן יהְִיהֶ לָכֶם" [כ"ב, כ']. 6. "וּמִיּדַ בֶּן נכֵָר א תַקְרִיבוּ אֶת לֶחֶם אֱקֵיכֶם מִכָּל אֵלֶּה כִּי מָשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם א ירֵָצוּ לָכֶם" [כ"ב, כ"ה]. 7. "שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יוִּלֵָד והְָיהָ שִׁבְעַת ימִָים תַּחַת אִמּוֹ וּמִיּוֹם הַשְּׁמִיניִ והָָלְאָה ירֵָצֶה לְקָרבְַּן אִשֶּׁה לַה" [כ"ב, כ"ז].

 

 

קדושים

 

1. "אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִם ואֵקֵי מַסֵּכָה א תַעֲשׂוּ לכֶָם אֲניִ ה' אֱקֵיכֶם" [י"ט, ד']. 2. "וּבְקצְֻרכְֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם א תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְ לִקְצֹר ולְֶקֶט קְצִירְ א תְלַקֵּט" [י"ט, ט']. 3. "א תִּגנְֹבוּ וְא תְכַחֲשׁוּ וְא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ" [י"ט, י"א]. 4. "א תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲ וְא תִגזְֹל א תָלִין פְּעלַֻּת שָׂכִיר אִתְּ עַד בֹּקֶר" [י"ט, י"ג]. 5. "א תְקַלֵּל חֵרֵשׁ ולְפְִניֵ עִוּרֵ א תִתֵּן מִכְשֹׁל ויְרֵָאתָ מֵּאֱקֶי אֲניִ ה'" [י"ט, י"ד]. 6. "א תֵלֵ רכִָיל בְּעַמֶּי א תַעֲמֹד עַל דּםַ רֵעֶ אֲניִ ה'" [י"ט, ט"ז]. 7. "אֶת חקֹֻּתַי תִּשְׁמֹרוּ בְּהֶמְתְּ א תַרבְִּיעַ כִּלְאַיםִ שָׂדְ א תִזרְַע כִּלְאָיםִ וּבֶגדֶ כִּלְאַיםִ שַׁעַטְנזֵ א יעֲַלהֶ עָלֶי" [י"ט, י"ט].